Obrázky i texty nelze libovolně stahovat a používat !

Na internetu se lze často setkat se zcela nepravdivým názorem, že co je dostupné ke stažení na internetu, je zdarma k dispozici.

Velké množství lidí tento názor bohužel přejímá, a i nevědomky se tedy dopouští porušení majetkových i jiných práv oprávněného vlastníka. Pak jsou samozřejmě další, kteří si protiprávnost svého počínání uvědomují, a dopouští se tohoto jednání úmyslně.

Nezáleží na tom, zda si je ten, kdo chráněný obsah bez svolení použije, vědom protiprávnosti tohoto jednání nebo ne (uplatní se princip „neznalost zákona neomlouvá“). Podstatné je, že nejen fotografie, ale i texty a jiná grafika přítomné na webové stránce, a webová stránka jako celek, spadají do definice autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona. Každá fotografie na webové stránce má svého vlastníka a podléhá autorskému právu.

Autor může (i soudní cestou) po neoprávněném uživateli díla požadovat především odstranění následků (např. ve formě stažení fotografie z webových stránek), a v odůvodněných případech i přiměřené zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu, a to v podobě omluvy nebo finančního zadostiučinění.

Tím ale odpovědnost neoprávněného uživatele nekončí. Autor, který u soudu uspěl a bylo mu přiznáno výše uvedené, má stále právo na náhradu škody a ušlého zisku a na vydání bezdůvodného obohacení, které může vůči neoprávněnému uživateli uplatnit. Bezdůvodného obohacení, které může být požadováno, odpovídá dvojnásobku obvyklé ceny za licenci k neoprávněně užitému dílu.

Použití neoprávněně zkopírovaných textů, fotografií či grafiky na webových stránkách tedy může neoprávněnému uživateli způsobit velké problémy a značně se prodražit.

Zdroj https://www.businesspro.cz/